Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. wywieszenia informacji w siedzibie ZPS, w miejscu ogólnie dostępnym,
  3. na wniosek osoby żądającej (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
  • zakres żądanej informacji,
  • sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w siedzibie ZPS, kserokopia, pliki komputerowe),
  • rodzaj nośnika (np.: papier, dyskietka 3,5; CD-ROM),
  • forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie ZPS powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZPS nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zakańcza się.
Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek żądającego ZPS poniesienie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.
Odmowa udostępniania informacji oraz zakończenie postępowania o udostępnienie informacji w sprawach związanych z kierowaniem zakładem następują w drodze decyzji Dyrektora ZPS.

informację wytworzył(a): Dyrektor - mgr Alicja Całus
za treść odpowiada: Alicja Pacholarz