Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

CZĘŚĆ I
 
Postanowienia ogólne
 
§1
 
Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej jest jednostką budżetową.
§2
 
Funkcjonuje w oparciu o ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r., Statut Zespołu i wewnętrzne regulaminy.
§3
 
Organem prowadzącym Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu jest Samorząd Województwa Opolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Opolu.
 
§4
 
 Siedziba Zespołu : Opole ,Al. Wincentego Witosa 26   
 
§5
 
W skład Zespołu wchodzą szkoły przy następujących zakładach opieki zdrowotnej :
 
a)     Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu – Al. W. Witosa 26
 
b)     Szpital Wojewódzki w Opolu- ul. Kośnego 53
 
c)      Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu –
 
ul. Wodociągowa 4
 
d)     Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych
 
z siedzibą w Kup
 
§6
 
W Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu    zatrudnionych jest :
 
a)     pracowników pedagogicznych – 20 osób
b)     pracowników administracyjnych – 1 osoba
 
 
CZĘŚĆ II
 
Cele i zadania
 
§7
Zespół Placówek Specjalnych przy zoz realizuje cele i zadania określone
w Statucie Zespołu Placówek Specjalnych.
 
CZĘŚĆ III
 
Organizacja szkoły
 
§6
 
Organami Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu są:
 
1)     Dyrektor Zespołu,
2)     Rada Pedagogiczna utworzona ze wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli,
 
CZĘŚĆ IV
 
Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność dyrektora.
§ 7
Dyrektor szkoły m.in. :
·         kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
·         jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,
·         tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
·         realizuje uchwały rady pedagogicznej,
·         sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjno-gospodarczy szkoły,
·         czuwa na prawidłową realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
·         nadzoruje bieżącą pracę nauczycieli,
·         hospituje zajęcia lekcyjne i inne wg planu hospitacji,
·         kontroluje realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów i bloków przedmiotowych,
·         pomaga nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
·         udziela instruktażu młodym nauczycielom,
·         wnioskuje nauczycieli do nagród i kar,
·         zatrudnia i zwalnia pracowników,
·         organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka,
·         sprawuje opiekę nad uczniami, zapewnia im bezpieczeństwo oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,
·         organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe,
·         odpowiada za opracowanie projektu organizacyjnego szkoły na dany rok szkolny,
·         sprawuje nadzór nad praktykami studenckimi,
·         odpowiada za prawidłowe przygotowanie imprez szkolnych pod względem organizacyjnym,
·         zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
·         zarządza budżetem szkoły,
·         administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
·         zabezpiecza pieczęcie i druki ścisłego zarachowania,
·         zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje stanowiące tajemnicę służbową,
·         współdziała z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,
·         współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
2.      Dyrektora zastępuje kierownik wychowania w czasie jego nieobecności podejmując doraźne decyzje.
CZĘŚĆ IV
Kompetencje ,uprawnienia i odpowiedzialność pracowników pedagogicznych.
§ 8

Nauczyciele:
·         Prowadzą pracę dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy
·         odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
·         dbają o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
·         wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
·         bezstronnie i obiektywnie oceniają uczniów,
·         udzielają pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb i możliwości,
·         współdziałają z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
·         doskonalą swoje umiejętności dydaktyczne i podnoszą poziom wiedzy merytorycznej,
·         wykonują polecenia dyrektora nie ujęte wyżej a wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i rytmicznej pracy szkoły,
·         są rzecznikami praw uczniów swojego zespołu klasowego
·         prowadzą dokumentację wychowawcy klasowego.
CZĘŚĆ VI
 
Ogólny zakres obowiązków ,uprawnień i odpowiedzialności pracowników niepedagogicznych.
 
§ 9
 
Pracownik administracyjny–główna księgowapodlega bezpośrednio dyrektorowi.
 
§ 10
 
1.      Do podstawowych obowiązków służbowych pracownika należy bezpośrednie wykonywanie zadań a w szczególności:
 
a) rzetelne i solidne wykonywanie obowiązków zawodowych i  
    służbowych,
b) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej ,
c)   przestrzeganie dyscypliny pracy i subordynacji wobec przełożonych ,
d)   kontrola funkcyjna i merytoryczna nad całością prac
e)   sporządzanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego oraz sprawozdawczości wynikającej z zajmowanego stanowiska
f)     Wykonywanie innych czynności zleconych przez Przełożonego .
 
2. Współpraca /główne kontakty :
 
Wewnętrzne :
a)   ze wszystkimi pracownikami -w zakresie niezbędnych do realizacji zadań
b)     zewnętrzne: z instytucjami /urzędami  skarbowymi , sądami , urzędami administracji państwowej i samorządowej.
 
3.Odpowiedzialność pracownika :
a) dyscyplinarna przed przełożonym za nieprawidłowe wykonanie 
    powierzonych czynności ,
b) finansowa za straty na skutek nie wykonania lub nienależytego
    wykonania powierzonych obowiązków ,
     c) karna za wszelkiego rodzaju nadużycia na szkodę jednostki .
 
4.   Do podstawowego zakresu zadań i obowiązków oraz kompetencji i uprawnień należy w szczególności:
 
a)   planowanie, inicjowanie realizacja zadań głównego 
    księgowego i kadrowca,
b)   zapewnianie właściwej organizacji pracy
c)   sprawowanie kontroli wewnętrznej tj. wstępnej, bieżącej
     i następnej.
d)   rozliczenia z budżetem,
e)   prawidłowa wycena pozycji bilansowych,
f)     prawidłowe ustalenie wyniku finansowego ,
g)   prowadzenie rachunków bankowych w sposób zapewniający prawidłową dokumentację i ewidencję operacji wykonywanych w jednostce,
h)   pełne ,prawidłowe i terminowe wykorzystanie dokumentacji i
    ewidencji dla potrzeb statystycznych i informatycznych ,
i)     nadzór nad przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów księgowych oraz sprawozdawczości finansowej,
j)     sprawowanie kontroli finansowej w zakresie gospodarki własnej jednostki ,
k)   sprawowanie kontroli w zakresie formalnej i merytorycznej prawidłowości księgowości jednostki,
l)     prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy .  
5.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym zakresem , stosuje się przepisy Regulaminu Pracy oraz Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy .
 
informację wytworzył(a): Dyrektor - mgr Alicja Całus
za treść odpowiada: Alicja Pacholarz